Zur Navigation - Zum Inhalt

Inhalt

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

1) Op alle door ons geleverde goederen en diensten is uitsluitend de laatste versie van de navolgende

AV’en van toepassing. Deze gelden ook voor alle toekomstige transacties met de koper. De voorwaarden

die daarmee in tegenspraak zijn, erkennen wij uitsluitend wanneer wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben

bevestigd. Dit geldt ook voor het geval waarin wij na kennis genomen te hebben van de voorwaarden van

de koper die daarmee in tegenspraak zijn, de levering of de dienst zonder voorbehoud uitvoeren. De koper

erkent de geldigheid van onze voorwaarden elke keer wanneer hij onze geleverde goederen of diensten

gedeeltelijk of volledig accepteert of een meerprijs betaalt.

2) Veranderingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden: accessoire overeenkomsten, toezeggingen,

verklaringen zijn uitsluitend bij uitdrukkelijke bestelling bindend.

3) Meubels in serie gefabriceerd worden volgens model verkocht, daarom bestaat er geen aanspraak op

levering van tentoongestelde modellen. Afbeeldingen in catalogi et cetera zijn niet bindend.

4) Het recht om geld te incasseren bestaat uitsluitend wanneer er een volmacht wordt getoond.

2. Aanbiedingen en opdrachtbevestigingen

1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2) Opdrachten en overeenkomsten – ook aan vertegenwoordigers en medewerkers – worden pas na onze

schriftelijke bevestiging, die ook maatgevend is voor de omvang van onze leveringsplicht, rechtsgeldig.

3) Handelsgebruikelijke afwijkingen in model, uitvoering, kleur en fineer blijven voorbehouden, zij geven

niet het recht tot het indienen van klachten. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die de technische voortgang

dienen. Dit geldt met name bij nabestellingen.

3. Prijzen

1) Deze gelden voor levering af fabriek exclusief de wettelijke BTW.

2) Bij staken van betalen is de koper verplicht aan ons overzichten van de goederen die in ons eigendom of

mede-eigendom zijn, alsook aanwezige vorderingen op derden te overhandigen. In geval van terugname

van goederen worden waardevermindering en arbeidskosten van het werk vastgelegd. Ze bedragen 30%

van het factuurbedrag.

4. Leveringstermijnen

1) De geplande leveringstermijnen zijn niet bindend en lopen, wanneer alle onduidelijkheden zijn opgehelderd,

vanaf de datum van de opdrachtbevestiging.

2) Deelleveringen zijn toegestaan. Tijdige eigen toelevering blijft voorbehouden.

3) Gevallen van overmacht, zoals staking, uitsluiting – al dan niet rechtmatig – en alle omstandigheden

waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, ontslaan ons van het nakomen van onze leveringsplicht. Duren deze

omstandigheden langer dan twee maanden, dan hebben wij het recht zonder aanspraken van de koper op

schadevergoeding de overeenkomst te beëindigen. Dit geldt ook wanneer wij door deze gebeurtenissen

een achterstand in de levering hebben. Wij hebben echter de plicht de koper hierover zo spoedig mogelijk

schriftelijk te informeren.

4) Bij opdrachten op afroep en leveringsovereenkomsten zonder bindende leveringstermijn is de koper

verplicht ons zes weken van tevoren schriftelijk een bindende afnamedatum mee te delen.

5. Vertraging of onmogelijkheid

1) Bij leveringsvertraging door geringe nalatigheid kan de koper per week dat de levering vertraagd is 0,5%,

in totaal hoogstens 5% van de waarde van dat gedeelte van de totale levering eisen, waarvan ten gevolge

van de onmogelijkheid/vertraging geen of niet op tijd conform de overeenkomst gebruik kan worden

gemaakt. Er dient een kleiner/groter schadevergoedingsbedrag te worden bepaald wanneer wij of de koper

aantonen dat de schade groter is.

2) Behoudens het recht van de koper de overeenkomst wegens fouten te herroepen (10. Garantie) kan

de koper, wanneer levering onmogelijk is of bij vertraging, uitsluitend gebruik maken van zijn recht zich

terug te trekken uit de overeenkomst wanneer hij aantoont dat wij onze plicht hebben verzuimd en dat wij

daarvoor verantwoordelijk zijn.

3) Bovendien is in het geval van vertraging het herroepen of schadevergoeding in plaats van levering alleen

mogelijk wanneer de koper ons van tevoren schriftelijk een billijke termijn van tenminste vier weken heeft

gesteld, en daarbij uitdrukkelijk heeft duidelijk gemaakt dat hij bij het niet nakomen van de termijn de

overeenkomst beëindigt of aanspraak maakt op schadevergoeding of vergoeding van extra kosten. Na het

verstrijken van de termijn is de koper verplicht kenbaar te maken of hij nog op verdere levering staat of

schadevergoeding of vergoeding van de extra kosten eist of de overeenkomst beëindigt. Deelt de koper

dit niet binnen de door ons gestelde termijn officieel mee, dan heeft hij niet langer het recht de levering te

weigeren en kan hij geen aanspraak maken op genoemde rechten.

4) Het stellen van een termijn (punt 3) is overbodig wanneer wij de levering, waartoe wij op grond van de

overeenkomst zijn verplicht, ernstig en definitief weigeren zonder dat er sprake is van omstandigheden,

die na de belangen van beide kanten te hebben overwogen, onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen.

5) Op het recht op schadevergoeding of vergoeding van extra kosten is punt 11 van deze voorwaarden

van toepassing.

6. Verpakking

1) Verpakkingmateriaal kan in rekening worden gebracht.

2) Terugname uitsluitend bij opnieuw te gebruiken pallets.

7. Verzending en risico-overgang

1) De koper is verplicht de binnengekomen goederen direct te inspecteren op transportschade en de vrachtvervoerder

bij aflevering op de hoogte te stellen van uiterlijk zichtbare schade. Deze melding moet de schade

duidelijk weergeven en dient op de begeleidende formulieren te worden genoteerd.

2) Er moet binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk melding worden gemaakt van verlies/schade die niet

uiterlijk zichtbaar is.

8. Betalingsvoorwaarden

1) Rekeningen dienen, mits schriftelijk niets anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum

zonder inhoudingen te worden voldaan.

2) Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen prestatie per brief of elektronisch via e-mail

in rekening te brengen. De koper dient ervoor te zorgen dat alle elektronisch verstuurde facturen via e-mail

correct aan het door de koper opgegeven e-mailadres bezorgd kunnen worden.

3) Bij overeenkomsten met inkooporganisaties gelden de overeenkomsten die met hen schriftelijk zijn

gesloten.

4) Wissels worden slechts na schriftelijke overeenkomst en onder voorbehoud van een mogelijkheid tot

discontering slechts voor zekerheid geaccepteerd. Zij worden dus pas na uitbetaling als betaling en slechts

onder voorbehoud gecrediteerd. Wissel- en discontokosten worden afzonderlijk berekend; deze dienen

onmiddellijk te worden betaald.

5) In geval van betalingsachterstand hebben wij het recht 1% rente per aangevangen maand en de eventueel

feitelijk ontstane schade in rekening te brengen.

6) Wij hebben aangaande andere leveringen zolang het recht de goederen in ons eigendom te houden,

totdat alle reeds gedane leveringen zijn betaald. Nemen wij na het sluiten van de overeenkomst kennis van

omstandigheden die de kredietwaardigheid/solvabiliteit van de koper verminderen, dan hebben wij het

recht voor uitlevering betaling te verlangen. Betaalt de koper niet of geeft hij binnen een door ons gestelde

termijn geen zekerheid, dan hebben wij het recht de overeenkomst te herroepen.

7) Kortingen kunnen wij uitsluitend dan toekennen wanneer de koper bij ons over het geheel bekeken geen

betalingsachterstand heeft.

8) Het inhouden van betalingen wegens vorderingen van de klant tegen ons, die berusten op een andere

met ons gesloten overeenkomst, is uitgesloten. De verrekeningen door de koper van onze vorderingen

met eigen vorderingen is uitgesloten, tenzij het gaat om niet omstreden of rechtsgeldig vastgestelde

vorderingen.

9. Klachten

1) De koper dient onmiddellijk, uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de goederen op de plaats van

bestemming en voor be- of verwerking daarvan, alsook voor uitlevering of doorverkoop, schriftelijk rechtsof

feitelijke fouten, het ontbreken van eventueel door ons gegarandeerde toestand of houdbaarheid van het

geleverde product, alsook indien er teveel, te weinig of verkeerd is geleverd (fouten) te reclameren – mits

deze duidelijk zijn – onder precieze opgaaf van de geconstateerde individuele fouten. Daarbij moet men de

verpakking, voor zover mogelijk, open maken. Evenzo dient de koper bij gewoonlijke ingangscontrole niet

zichtbare fouten onmiddellijk, uiterlijk 8 dagen na constatering, schriftelijk te reclameren. Klachten moeten

binnen de garantietermijn bij ons binnen zijn gekomen.

2) Worden fouten niet binnen de termijnen overeenkomstig hoofdstuk 9, punt 1 gereclameerd, dan is iedere

garantieaanspraak tegen ons uitgesloten.

10. Garantie

1) Wij bieden geen garantie bij geringe afwijking van de overeengekomen toestand en bij geringe beschadiging

van de bruikbaarheid van de geleverde goederen. De garantie heeft geen betrekking op natuurlijke

slijtage, onjuiste behandeling of gebruik, en evenmin op verdere toepassing van beschadigde goederen. De

garantieaanspraken komen te vervallen zodra reparaties of veranderingen van de producten door derden

worden uitgevoerd, zonder dat de fout van tevoren bij ons is gereclameerd en ons de gelegenheid werd

gegeven de fout door nalevering of herstelling binnen een ons gestelde billijke termijn op te heffen. Garantie

is ook uitgesloten wanneer onze foutloze montage- en onderhoudsinstructies niet in acht worden genomen.

2) In zoverre wij de bevoegdheid hebben iets te wijzigen overeenkomstig hoofdstuk 2 punt 3 van deze voorwaarden,

heeft de koper geen recht op reclames. Dit geldt met name bij afwijkingen in de houtstructuur,

soorten textiel, leer, alsook bij kleurafwijkingen van hout- en kunststofplaten, alsmede op kunststoffolies.

Lakdeeltjes staan onder invloed van een natuurlijk verouderingsproces. Bij nalevering heeft de koper daarom

geen recht de daarop betrekking hebbende kleurverschillen als klachten op te voeren.

3) Ongeacht ingediende klachten is de koper verplicht de goederen af te nemen, af te laden en ze deskundig

op te slaan.

4) Wordt er een fout vastgesteld, dan zullen wij, wanneer de klacht binnen de gestelde termijn is ingediend,

overeenkomstig hoofdstuk 10 van deze voorwaarden naar eigen keuze de fout herstellen (herstelling) of

de levering vervangen, mits de koper aantoont dat er reeds bij de risico- overgang sprake was van de fout.

5) Hebben wij een ons gestelde billijke termijn van ten minste 4 weken, waarbinnen de herstelling of

vervangingslevering uitgevoerd dient te worden, overschreden, is er door ons tweemaal een herstelling

uitgevoerd of de levering eenmalig vervangen en kon daardoor de aanwezige fout niet worden hersteld,

alsook voor het geval waarin wij een vereiste herstelling of vervangingslevering onterecht weigeren, op

onredelijke wijze vertragen of wanneer er van de koper om overige redenen geen herstelling kan worden

gevergd, alsmede indien de voorwaarden uit §§ 281 lid 2 of 323 lid 2 van het BGB van toepassing zijn, dan

kan de koper in plaats van herstelling of nalevering aanspraak maken op de wettelijk bepaalde rechtsmiddelen,

namelijk het herroepen van de overeenkomst of verlaging van het factuurbedrag, alsmede aanspraak

maken op schadevergoeding of vergoeding van extra kosten, dit laatste in het kader van het onderstaande

hoofdstuk 11 van deze voorwaarden.

6) Zijn de goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de koper gebracht en ontstaan er

daardoor hogere extra kosten, met name transport-, kilometer-, arbeids- en materiaalkosten voor de herstelling

of de vervangingslevering, dan dient de koper deze hogere extra kosten te vergoeden, tenzij de levering

op een andere plaats overeenkomt met het voorgeschreven gebruik van de goederen.

7) Klachten die tegenover een vertegenwoordiger, magazijnchef of andere derden worden geuit, zijn voor

ons slechts bindend wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Dit geldt ook voor alle overige toezeggingen

van onze vertegenwoordigers, medewerkers, alsook van andere derden.

8) De verjaringstermijn voor alle garantieaanspraken bedraagt 12 maanden vanaf de overdracht van de

goederen. Voor schade, voortvloeiende uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en

die door een fout is ontstaan waarvoor wij verantwoordelijk zijn, bedraagt de verjaringstermijn 24 maanden

na overdracht van de goederen.

11. Schadevergoeding

1) Voor zover in deze voorwaarden niets afwijkends is bepaald, zijn alle aanspraken van de koper op vergoeding

van schade van welke aard dan ook, alsook vergoeding van extra kosten en indirecte schade, zoals

bijvoorbeeld schade voortvloeiende uit bouw- of productiestilstand, uitgesloten. Dit geldt met name voor

aanspraken wegens al het verzuim van plichten die voortvloeien uit de schuld-overeenkomst, en uit ongeoorloofde

handeling. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook wanneer wij employés en ondersteunende

medewerkers hebben ingezet.

2) Afwijkend van hoofdstuk 11, punt 1, zijn wij echter aansprakelijk wanneer ons, onze leidinggevende

medewerkers of employés grove nalatigheid of voorbedachte rade ten laste gelegd kan worden, alsook

in die gevallen waarin wij, onze leidinggevende medewerkers of employés door eigen schuld belangrijke

contractuele plichten (hoofdplichten) hebben verzuimd, en het doel van de overeenkomst daardoor in

zijn geheel in gevaar komt. Bij slechts gering plichtsverzuim zijn wij niet verplicht in plaats van te leveren

schadevergoeding te betalen.

3) In het geval van verzuim van hoofdplichten is onze aansprakelijkheid echter wel bij geringe nalatigheid

wat betreft de omvang beperkt tot de waarde van de opdracht.

4) Komt in het laatst genoemde geval (hoofdstuk 11 (3)) bij wijze van uitzondering de waarde van de

opdracht niet overeen met de in dat geval te voorziene schade, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval

wat de omvang betreft beperkt tot de in dat geval te voorziene schade.

5) De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tenslotte niet voor aanspraken wegens de productaansprakelijkheidswet,

of wanneer wij garantie voor de toestand of houdbaarheid van het geleverde product hebben

geboden. Voorts geldt de aansprakelijkheidsuitsluiting niet voor schade, voortvloeiende uit de schending

van het leven, het lichaam of de gezondheid.

12. Eigendomsvoorbehoud

1) De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper alle vorderingen, die reeds

zijn ontstaan en in de toekomst nog zullen ontstaan, heeft betaald. (Verder eigendomsvoorbehoud als

saldo-aansprakelijkheids - respectievelijk rekening - courantvoorbehoud).

2a) De koper heeft echter het recht, zolang hij geen betalingsachterstand heeft, de onder voorbehoud geleverde

goederen volgens de voorgeschreven gang van zaken verder te verkopen. Hij staat op dat moment

reeds alle vorderingen tegen derden aan ons af die hem uit de verdere verkoop toekomen, ter waarde van

het factuurbedrag dat tussen de koper en ons elke keer opnieuw is overeengekomen (verlengd eigendomsvoorbehoud).

Andere overdrachten zijn niet toegestaan. De koper heeft het recht deze vorderingen te innen

zolang hij geen betalingsachterstand heeft. De koper is echter verplicht ons alle gegevens te overhandigen

en de naam van zijn afnemers bekend te maken, opdat wij in staat zijn de vordering zelf te innen; de koper

is met name verplicht zijn afnemers op de hoogte te stellen van de overdracht.

2b) Indien een derde voor koper de koopprijs betaalt, vervalt het eigendomsvoorbehoud daardoor niet,

maar gaat de eigendom over op die derde totdat betaling van de koopprijs door koper aan de derde heeft

plaatsgevonden.

3) De koper is verplicht op eigen kosten de goederen in voorbehoud voldoende te verzekeren. Wij hebben

het recht om te eisen dat de betreffende verzekeringspolissen, alsook de betreffende premiekwitanties op

elk moment aan ons worden getoond.

4) De koper heeft niet het recht goederen in voorbehoud te verpanden of aan derden als zekerheid over

te doen. Executiemaatregelen van welke aard dan ook, die derden met betrekking tot onze goederen in

voorbehoud nemen, dient de koper ons onmiddellijk mee te delen. Hij moet ons alle vereiste gegevens

verstrekken, opdat wij in staat zijn een verzoek in derdenverzet in te dienen; de kosten die in dit opzicht

ontstaan komen ten laste van de koper.

5) Gaat ons eigendom ten gevolge van inbouw volgens dwingende wettelijke voorschriften teniet, dan is

de koper verplicht ons op dat moment al zijn aanspraak op schadevergoeding af te staan, ter hoogte van

de factuurwaarde die tussen de koper en ons is overeengekomen.

6) Gaan onze zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 20% te boven, dan heeft de koper

het recht op schriftelijk verzoek vrijgave van de betreffende zekerheden van ons te verlangen.

7) Heeft de koper een betalingsachterstand, dan hebben wij het recht de goederen in voorbehoud terug te

nemen; het terugnemen van goederen betekent alleen herroeping van de overeenkomst wanneer wij dit

uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.

13. Monsters, tekeningen, prijslijsten

1) Deze blijven ons eigendom. Het materiaal dat overblijft, moet op verzoek kosteloos worden teruggegeven.

2) Alle modellen zijn wettelijk beschermd. In het geval van nabootsingen zal er tot vervolging worden

overgegaan. Tekeningen, clichés, reproducties en/of andere afbeeldingen van onze modellen die door de

koper of verkoper zijn vervaardigd, alsook de namen “Leicht”, “Alsa” en “Interstar” mogen uitsluitend met

onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in kranten, reclamefolders etc. worden getoond of op een

andere manier worden gebruikt. Datzelfde geldt ook voor aanduidingen en namen van onze modellen. In

geval van overtreding hebben wij het recht het terughoudingsrecht te doen gelden; verdere aanspraken

blijven voorbehouden.

14. Gebruik van beeldmateriaal en LOGO, Merkenwetgeving

Wij stellen voor onze klanten in het downloadgedeelte van onze website afbeeldingen en het LOGO

beschikbaar voor reclamedoeleinden. Wij verlenen het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om beeldmateriaal

en LOGO voor reclamedoeleinden te gebruiken. Het gebruiksrecht kent de volgende beperkingen:

• Beeldmateriaal en LOGO mogen uitsluitend in de bestaande weergave en vorm worden gebruikt, d.w.z.

dat fragmenten, beeldmontages, fototechnisch of elektronisch aangepaste varianten en reproducties niet

zijn toegestaan.

• Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor de verkoop van het product.

• De weergave van prijzen of kortingen dient met LEICHT Küchen AG te worden afgestemd.

• Aan gebruik van het LOGO kunnen geen rechten tegenover LEICHT Küchen AG worden ontleend. Gebruik

van beeldmateriaal of LOGO dat suggereert dat de koper en LEICHT Küchen AG met elkaar verbonden

ondernemingen zijn, is niet toegestaan. Tevens is gebruik van het LOGO in verbinding met een stadsaanduiding,

regio en/of adres of varianten daarvan zonder toestemming van LEICHT Küchen AG niet toegestaan.

• Het gebruik van het merk LEICHT als domein of deel van een domein is zonder toestemming van LEICHT

niet toegestaan. Dat geldt voor alle digitale media (e-mailaccounts, homepage-accounts, Facebook,

Pinterest, Instagram, Twitter enz.).

15. Plaats van nakoming – bevoegde rechtbank – toepasbaar recht

1) Voor alle geschillen die indirect of direct uit de zakelijke relatie voortkomen, inclusief geschillen die

voortvloeien uit ter betaling gegeven wissels, accepten of cheques, verklaren de partijen als officieel in het

handelsregister ingeschreven zakenlieden akkoord te gaan met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank

Schwäbisch Gmünd. Bovendien heeft de klager het recht de gedaagde aan te klagen bij een rechtbank die

bevoegdheid heeft over diens vestigingsplaats.

2) Voor alle verkoop- en leveringsovereenkomsten en alle juridische relaties geldt uitsluitend het Duitse

recht. De toepassing van het verdrag van Wenen van 11-04-1980 inzake het recht dat van toepassing is op

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

3) Plaats van nakoming voor alle wederzijdse verplichtingen is de hoofdvestiging van onze onderneming

in Waldstetten.