Zur Navigation - Zum Inhalt

  • Gebruiksovereenkomst beeldmateriaal

Inhalt

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

In aanvulling op onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden gelden voor het gebruik van ons beeldmateriaal de volgende regelingen:

Deze gebruikersovereenkomst (hierna te noemen: "overeenkomst") geeft u het recht het beeldmateriaal en het LOGO LEICHT te downloaden respectievelijk op te slaan en volgens de volgende bepalingen te gebruiken. Bovendien wordt hiermee het gebruik van het beeldmateriaal en van het LOGO als bestanddeel van individuele grafische werken toegestaan. Individuele grafische werken in die zin zijn nieuwe, door de rechthebbende gecreëerde werken die het desbetreffende beeldmateriaal als bestanddeel hebben, zoals bijvoorbeeld internetpagina's en printproducten.
LEICHT Küchen AG is gerechtigd deze overeenkomst voor de toekomst te wijzigen door op deze plaats een gewijzigde overeenkomst te publiceren. Indien u na een zulke wijziging gebruik maakt van de website, geldt dit als instemming met deze wijziging.

LEICHT Küchen AG verleent u het eenvoudige, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht gebruik te maken van het beeldmateriaal en het LOGO. Het gebruiksrecht is onderhevig aan de volgende beperkingen:

  • Het gebruiksrecht op het beeldmateriaal staat onze contractuele handelspartners ter beschikking als reclameondersteuning en met betrekking tot de distributie van onze producten. Het gebruiksrecht wordt evenzo aan de pers verleend. Het gebruik om reclame te maken voor concurrerende producten of om deze te op de markt te brengen, is niet toegestaan. Voor andere natuurlijke of rechtspersonen is voor het gebruik onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.

  • U dient de richtlijnen van LEICHT Küchen AG met betrekking tot kleurstelling, visuele vormgeving en formaat in acht te nemen. U mag het beeldmateriaal en het LOGO uitsluitend in de voorgeschreven vormgeving en vorm gebruiken, d.w.z. fragmenten, montages, fototechnisch of elektronisch veranderde varianten en reproducties zijn niet toegestaan.
  • Het gebruik van de beelden in verband met gevoelige onderwerpen of op een wijze die kan leiden tot een negatief beeld van LEICHT Küchen AG, is niet toegestaan. Wij behouden ons voor het gebruiksrecht in het afzonderlijke geval te herroepen.

  • U verplicht zich uit het gebruik van het LOGO geen rechten tegenover LEICHT Küchen AG af te leiden of met het LOGO verwarrende kenmerken te gebruiken of te laten beschermen. Evenzo verplicht u zich beeldmateriaal en LOGO zo in te zetten dat niet de indruk ontstaat dat u en LEICHT Küchen AG met elkaar verbonden ondernemingen zijn.
  • U wordt verzocht ervoor te zorgen dat uitsluitend actueel beschikbaar gesteld beeldmateriaal wordt gebruikt. Voor foto's die niet meer actueel voor download beschikbaar worden gesteld, draagt u zelf de verantwoordelijkheid, d.w.z. dat LEICHT Küchen AG niet aansprakelijk is voor de schending van auteursrechten, persoonlijkheidsrechten van derden of overige rechten, ingeval bijvoorbeeld rechten op het beeldmateriaal zijn gewijzigd.
  • Het gebruik van het merk LEICHT Küchen AG als domein of deel van een domein is zonder toestemming van LEICHT Küchen AG niet toegestaan. Dit geldt voor alle digitale media (e-mailaccounts, homepage-accounts, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter enz.).